Dovanų korteles

Jūras Krasti dovanų korteles


    50100150200 EUR

    Įveskite pasirinktos dovanų kortelės sumos numerį

    Mokėtojo informacija    Paspausdami mygtuką „PIRKTI“ Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenis tvarkys ir naudos tik minėtai paslaugai užtikrinti ir kad su Jumis galima susisiekti naudojantis Jūsų nurodytais būdais. Visi Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Latvijos Respublikos įstatymu dėl asmens duomenų teisinės apsaugos.